Biografija Predsednika NVO

 

Prof. dr sci. med. Slobodan Grebeldinger

Rođen u Novom Sadu 21.04.1962. godine, gde je završio osnovnu i srednju školu sa prosekom 5.00 te je nosilac dve Vukove diplome. Medicinski fakultet završio 1991. godine sa prosečnom ocenom 9,29 (devetdvadesetdevet). Od 1991. radi na Klinici za dečiju hirurgiju IZZDIO Vojvodine u Novom Sadu, a u stalni radni odnos na Klinici za dečiju hirurgiju je primljen 1.04.1994.godine. Magistar medicinskih nauka postao je 1996. godine kada postaje i specijalista dečje hirurgije. Svojom magistarskom  tezom pod naslovom ˝Uporedna analiza kliničkog i ultrasonografskog nalaza u dijagnostici akutnog apendicitisa u razvojnom dobu˝, uvodi u svakodnevnu praksu ultrasonografsku dijagnostiku kod problematike akutnog apendicitisa. Doktorsku disertaciju pod nazivom ˝Umnožavanje enterocitne mase tehnikom seroznog patch-a kod sindroma kratkog creva˝, koja predstavlja fundamentalno istraživanje iz oblasti sindroma kratkog creva, odbranio je 1999. godine. Već kao doktor medicinskih nauka, 1999. godine postaje asistent. Od tada aktivno učestvuje u održavanju vežbi i seminarske nastave, a takođe je i mentor u okviru specijalističkih i doktorskih studija. Specijalista uže oblasti vaskularne hirurgije postao je početkom 2000. godine. Docent na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu postaje 2003. godine, vanredni profesor 2008. godine, a redovni profesor 2013. godine. Aktivno vlada nemačkim jezikom, elementarno znanje engleskog jezika. Član je Svetskog i Evropskog udruženja dečjih hirurga, bio je podpredsednik sekcije dečjih hirurga Srbije i Crne Gore. Autor je 94 stručnih i naučnih radova sa rezultatom po M klasifikaciji 119. Od objavljenih radova 14 se nalazi na sci listi. Ima 52 heterocitata u domaćoj i svetskoj stručnoj literaturi. Autor je četiri knjige-monografije, izdanja medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Autor je statističko – administrativnog softvera Klinike za dečju hirurgiju, na kome se tokom 7 godina zasnivao čitav medicinsko – administrativni rad klinike. Takođe je autor softvera za kreiranje centralnog registra nespuštenog testis u okviru projekta: „Uticaj hormonske terapije na povećanje fertiliteta dece sa nespuštenim testisom“. Tokom svog ovog vremena je zaposlen na Klinici za dečju hirurgiju u Novom Sadu, gde od lekara na specijalizaciji, specijaliste i supspecijaliste, kao osnivač dečje vaskularne hirurgije, postaje šef Odseka vaskularne i transplantacione hirurgije, a zatim sedam godina i upravnik Klinike za dečju hirurgiju, kada daje veliki doprinos unapređenju uslova i kvaliteta rada na Klinici. Potom postaje načelnik Službe opšte hirurgije. Sa mesta načelnika Odeljenja vaskularne i torakalne hirurgije Klinike za dečju hirurgiju i predsednika komisije za unapređenje kvaliteta rada Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, 2012. godine u septembru mesecu postaje Direktor Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu. Kao Direktor Instituta postiže zapažene uspehe u unapređenju rada ustanove. Angažovan od 2006. godine u humanitarnom radu u nevladinom sektoru gde obezbeđuje velike donacije invalidskih pomagala. Aktivni član Demokratske stranke, učestvuje kako u radu Pokrajinskog tako i u radu resornog odbora za zdravstvo u Novom Sadu. 2013. godine postao je Predsednik resornog odbora za zdravstvo Gradskog odbora DS u Novom Sadu, gde je dao doprinos formiranju i radu resornog obdora. Bavi se umetnošću, objavio je audio CD na kome govori stihove S. Jesenjina. Makrofotografija mu je hobi. Otac je četvoro dece.